آن خواجه و سیّد دو عالم

                                       آن مفخر و فخر جمله آدم

آن درّ ثقیل روی گیتی

                                       علمش لدنّی و بچون یم

مهتر؛ به جمله رسولان

                                       بنده ست و غلام ابن مریم

اشرف به خلایق ست و گیتی

                                      جبریل شود به پیش او خم

جایی برسید لیل معراج

                                      جبریل امین نبوده محرم

لولاک و ما خلقت الافلاک

                                       گفتای بر او خدای عالم

بر گو صلوات بر جمالش

                                       نامش محمّد ست و خاتم

عشقش بجو ز جان ندائی

                                       می باش بر عشق او مصمّم