بسم الله الرّحمن الرّحیم

نسب شرعی در شبیه سازی انسان از دیدگاه فقه قرآنی

کاظم ندائی(از شاگردان مرحوم حضرت آیت الله العظمی صادقی تهرانی)

چکیده

شبیه سازی عبارت است از تولید مثل موجودی شبیه نسخه اوّلیه از طریق غیر جنسی. قطع نظر از حکم فقهی خود عمل شبیه سازی نزد فقها، یکی از مسائل مورد بحث ، نسب نوزاد متولد شده از طریق شبیه سازی می باشد. در مورد نسب طفل شبیه سازی شده سه دیدگاه وجود دارد.

دیدگاه اوّل: به دلیل عدم لقاح طبیعی قائل به فقدان نسب می باشد.

دیدگاه دوّم: به دلیل فهم عرف عام، قائل به وجود نسب در شبیه سازی می باشد و صاحب سلّول را در صورت مذکر بودن پدر و در صورت مؤنث بودن مادر طفل شبیه سازی شده می داند.

دیدگاه سوّم:به دلیل فهم عرف خاص قائل به وجود نسب در شبیه سازی هست و صاحب سلول و نوزاد شبیه سازی شده را دوقلوی هم می داند.ادامه مطلب