شعری برای استادم حضرت آیت الله العظمی صادقی تهرانی(ره)

صادقی آن مرجع فقه جهان                  گشته   او   روشنگر اندر این زمان

فقه او هم فقه قرآن المبین                     در فقاهت فقه حق باشد  همین

او نداند همچوحجّت را قبول                 عقل و استحسان و اجماع در اصول

در فتاوا  فقه گویا داشته                      یک صد و شانزده اثر بنگاشته

هم مفسّر هست در قرآن او                  بر دلیلش هست الفرقان  او

خلق و خویش خلق انسانی بود              جمله فکرش فکر قرآنی بود

فلسفه منطق لغت هم صرف ونحو          عمر خود را او به قرآن کرد صرف

کرده او یکصد وهابی شیعه گر             چون سخن قرآن بود دارد اثر

او جوابی داده هر      اهریمنی             هر کتابی کرده با حق دشمنی

رتبۀ علمش برون از حدّ و حصر          در صلات و صوم نکرده امر قصر

حیف قدرش را ولی نشناخته اند             دیگران را جای وی بنشانده اند

بر ندائی گر چه او جانش بود                روح و جان من بقربانش بود

شعر از:کاظم ندائی(از شاگردان معظم له)

 

/ 0 نظر / 17 بازدید